ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Polaris Marine

Υπηρεσίες Ναυτιλίας

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ναυτιλίας έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων και λοιπών εμπλεκομένων στους χώρους αυτούς, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.

GAS FREE
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (IHM)
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ (BWΤS)
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΟΡΤΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Response to Covid-19