ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Polaris Marine

Υπηρεσίες Ναυτιλίας

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ναυτιλίας έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων και λοιπών εμπλεκομένων στους χώρους αυτούς, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.

GAS FREE
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (IHM)
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΦΟΡΤΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Response to Covid-19