ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ (BWΤS)

Υπηρεσίες Ναυτιλίας

Σύστημα Διαχείρισης Θαλάσσιου Έρματος (BWΤS)

Καθώς η προθεσμία της 1ης Ιουνίου 2022 πλησιάζει, οι τροποποιήσεις στον κανονισμό Ε-1 της Σύμβασης BWM που εγκρίθηκαν από την MEPC-75 θα τεθούν σε ισχύ και οι Δοκιμές Λειτουργίας που θα επικυρώνουν τη σωστή εγκατάσταση οποιουδήποτε BWMS, καθίσταται απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση ή την ανανέωση το IBWMC.

 

Η Polaris Consulting Engineers IKE, ως μια εταιρεία ευαισθητοποιημένη σε περιβαλλοντικά ζητήματα είναι πλέον Εγκεκριμένος Πάροχος Υπηρεσιών από μεγάλους Νηογνώμονες για τη διεξαγωγή Δοκιμών Λειτουργίας του BWMS για συμμόρφωση με τα πρότυπα εκκένωσης D-2 του IMO σύμφωνα με τα BWM.2/Circ.70/Rev.1 & BWM. 2/Circ.42/Rev.2.

Πλοηγηθείτε γρήγορα στον ιστότοπο

ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Response to Covid-19