ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

Υπηρεσίες Ναυτιλίας

Βαθμονόμηση Οργάνων Μέτρησης Αερίων

Μπορούμε να αναλάβουμε τον έλεγχο και τη βαθμονόμηση πρακτικά οποιουδήποτε οργάνου μέτρησης εύφλεκτων και τοξικών αερίων και να εκδώσουμε «Πιστοποιητικό Βαθμονόμησης». Είμαστε εγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών επισκευής και βαθμονόμησης από την GMI Ltd, μέλος του ομίλου 3Μ.

Πλοηγηθείτε γρήγορα στον ιστότοπο

ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ