Παρακολούθηση Λυμάτων σύμφωνα με Vessel General Permit (VGP)

Υπηρεσίες Ναυτιλίας

Παρακολούθηση Λυμάτων σύμφωνα με Vessel General Permit (VGP)

Από τον Δεκέμβριο 2013, τα πλοία που λειτουργούν BWMS σε ύδατα που υπόκεινται σε VGP (ύδατα Η.Π.Α.) πρέπει να συλλέγουν και να αναλύουν επεξεργασμένα δείγματα θαλάσσιου έρματος για επιλεγμένους οργανισμούς βιολογικών δεικτών (και πρόσθετες αναλύσεις ανάλογα με τη συγκεκριμένη τεχνολογία BWTS). Η παρακολούθηση και ανάλυση πρέπει να διεξάγεται σε καθορισμένα διαστήματα σύμφωνα με την παρ. 2.2.3 του VGP, από διαπιστευμένα κατά ISO 17025 εργαστήρια που ακολουθούν τις μεθόδους 40 CFR της EPA, μέρος 136.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε εδώ!

Πλοηγηθείτε γρήγορα στον ιστότοπο

ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ