Πιστοποιητικό από Lloyds Register

Πιστοποιητικό από Lloyds Register

Η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε από τη Lloyds Register για το πρότυπο:
BS EN ISO 9001:2015

Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης αυτής αφορά:
– Την παροχή πιστοποιητικών GAS FREE
– Την προετοιμασία του Καταλόγου Επικίνδυνων Υλικών (Inventory of Hazardous Materials- IHM) σε πλοία
– Τη συντήρηση και τον έλεγχο Οργάνων Ανάλυσης Αερίων